Nasze oddziały

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) na terenie Elektrociepłowni Rzeszów jest na ukończeniu. Trwają prace wykończeniowe zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym wyłania się już infrastruktura i układ drogowy.  

We wtorek 10 kwietnia odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Rzeszowa dotyczące uzgodnienia ścieżki opłaty za przyjęcie do instalacji zmieszanych odpadów komunalnych, z których produkowana będzie energia elektryczna i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa. W trakcie spotkania przedstawiciele PGE zaprezentowali  sposób kalkulacji ceny. Rozmowy będą kontynuowane. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 18 kwietnia.

Wciąż podkreślamy, że w interesie obu stron – PGE i UM Rzeszowa jest zminimalizowanie wpływu nowego sposobu gospodarowania odpadami na finanse mieszkańców przy jednoczesnym poszanowaniu rachunku efektywności realizowanej inwestycji – mówi Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów. Dlatego jestem przekonany, że ostatecznie uda się uzyskać kompromis. Nasza instalacja będzie obiektem użyteczności publicznej, co oznacza, że zwrot z poniesionych nakładów inwestycyjnych nie powinien być wyższy od zwrotu kapitału w bliźniaczych instalacjach w kraju. Takie stanowisko PGE jest w tej kwestii niezmienne.

Spółka PGE GiEK stwierdziła, że opłata za przyjęcie odpadów nie przekroczy 300 zł netto i zostanie utrzymana na tym poziomie do końca 2019 roku. Poziom ten wpisuje się w zakres cen obowiązujących w innych instalacjach mechaniczno-biologicznych przetwarzających obecnie odpady komunalne w województwie podkarpackim, które dochodzą do około 350 zł netto za tonę odpadów.  Zgodnie z wiedzą spółki PGE GiEK, obecnie w Rzeszowie realizowana jest dwuletnia umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów, która wygasa w 2018 r. i najprawdopodobniej przytaczana przez przedstawicieli miasta stawka za jedną tonę zmieszanych odpadów komunalnych dostarczanych do Kozodrzy jest opłatą wynegocjowaną jeszcze w 2016 r. W bieżącym roku opłaty osiągają już znacznie wyższy poziom – co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w kosztach usług odbioru i zagospodarowania odpadów również w 2019 r.

Z uwagi na to, że ITPOE będzie instalacją obsługująca nie tylko miasto Rzeszów, ale też i inne gminy, przewiduje się, że cennik za przyjęcie odpadów do termicznego przetworzenia będzie uzależniony od rodzaju dostarczanego odpadu (czyli jego kodu), a nie od ilości, co oznacza, że stawka dla wszystkich gmin, które dostarczać będą odpady do ITPOE np. dla zmieszanych odpadów komunalnych (kod 200301) będzie identyczna.

Odnosząc się do informacji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 kwietnia br. warto zauważyć, że inwestycja ITPOE finansowana jest nie tylko z pożyczki udzielonej na ten cel przez NFOŚiGW, ale również z kapitału własnego, który stanowi znaczącą część całkowitych kosztów inwestycji. Preferencyjne warunki pożyczki z NFOŚiGW uwzględnione zostały w kalkulacjach przedstawianych miastu w trakcie spotkań. Ponadto, zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami o instalacjach typu ITPOE w innych  krajach, średnia ekonomiczna długość życia takich instalacji wynosi 25 lat, przy czym po około 20 latach eksploatacji instalacji konieczne jest wykonanie inwestycji odtworzeniowych, które będą miały negatywny wpływ na ceny za przyjęcie odpadów. Wyjaśnienie tej kwestii zostało przedstawione w trakcie wtorkowego spotkania.

Nowoczesny system gospodarki odpadami dla mieszkańców Rzeszowa

Czym jest ITPOE? To instalacja, która w kontrolowany i bezpieczny dla mieszkańców sposób będzie odzyskiwać energię z odpadów komunalnych, produkując przy tym prąd i ciepło. Zastosowana technologia z wykorzystaniem kotła rusztowego jest bezpieczna dla środowiska, nowoczesna i sprawdzona w ponad 300 miastach na świecie. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów ITPOE będzie spełniać najostrzejsze unijne wymagania w zakresie norm ochrony środowiska.

Instalacja znajduje się na terenie istniejącej elektrociepłowni, w bezpośrednim sąsiedztwie bazy przeładunkowej oraz sortowni i kompostowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. To do niej już teraz trafiają odpady komunalne z miasta i okolicznych gmin. Dzięki tej korzystnej lokalizacji ITPOE będzie optymalnym uzupełnieniem funkcjonującego w Rzeszowie systemu gospodarki odpadami.

Skład odpadów komunalnych, które przetwarzane będą w instalacji odpowiada tzw. odpadom  mokrym powstającym w gospodarstwach domowych, które prowadzą segregację odpadów. Do instalacji trafiać będą również nienadające się do recyklingu lub powtórnego wykorzystania pozostałości z segregacji odpadów komunalnych.

Parametry instalacji monitorowane całą dobę

Odpady mieszkańców Rzeszowa, kiedyś trafiające na wysypisko – co wykluczają obecnie regulacje prawne krajowe i  Unii Europejskiej – zaczną być wykorzystywane jako źródło do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła dla miasta. Ilość wytworzonego ciepła będzie proporcjonalna do zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przez mieszkańców Rzeszowa, korzystających z sieci ciepłowniczej.

Instalacja będzie bezpieczna. Warunkiem eksploatacji ITPOE jest bowiem dotrzymanie surowych wymagań emisyjnych. Tablica z monitorowanymi 24 godziny na dobę parametrami instalacji zostanie umieszczona przy wjeździe na teren ITPOE od ul. Ciepłowniczej i każdy osobiście będzie mógł sprawdzić czy normy są przestrzegane.    

Uruchomienie ITPOE, wspólnie z pracującymi obecnie blokami gazowo-parowym i gazowo-silnikowym, zapewni mieszkańcom Rzeszowa wieloletnie bezpieczeństwo i stabilność dostaw ekologicznego ciepła, a miejska sieć ciepłownicza zostanie zakwalifikowana do „efektywnych systemów ciepłowniczych” w rozumieniu dyrektywy unijnej 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Jest to kluczowy krok do zwiększenia liczby przyłączeń nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej, a przez to ograniczenie tzw. niskiej emisji, będącej obok transportu największym źródłem smogu w polskich miastach.

ecrzeszow_site