Jak zmieni się natężenie ruchu związanego z obsługą spalarni w stosunku do stanu obecnego, uwzględniając ilość śmieci produkowanych przez Rzeszów i które mogą być przeznaczone do spalenia?

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Raporcie oddziaływania na środowisko ruch pojazdów związany z obsługą linii technologicznej instalacji odbywać się będzie w porze dziennej przez 12 godzin przez 232 dni w roku (dni robocze). Przeciętny, dzienny ruch pojazdów transportujących odpady będzie wynosił ok. 67 pojazdów na dobę , tj. ok. 6 samochodów na godzinę.

 

Czy jest możliwe techniczne przekroczenie emisji zanieczyszczeń?

Polityka na poziomie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK SA) nie dopuszcza przekroczeń standardów emisji i innych parametrów środowiskowych określonychw administracyjnych decyzjach środowiskowych, w tym również w pozwoleniach zintegrowanych. Wieloletnie doświadczenia eksploatacyjne instalacji PGE GiEK SA wskazują, że standardy emisji są dotrzymywane z nadwyżką, a osiągane poziomy emisji są znacznie poniżej poziomów dopuszczalnych określonych w Pozwoleniach Zintegrowanych.

 

Co w przypadku przekroczenia norm emisji, jaka jest procedura?

Poziomy emisji są monitorowane i zapisywane w systemie monitoringu ciągłego instalacji. Służby eksploatacyjne i środowiskowe w każdej z naszych lokalizacji/instalacji są zobowiązane do:

  • natychmiastowego reagowania w przypadku sygnału o przekroczeniu dopuszczalnej wielkości emisji,
  • identyfikacji przyczyny przekroczenia,
  • niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych,
  • niezwłocznego przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (WIOŚ) informacji o naruszeniu warunków pozwolenia (zgodnie z art. 145 ust. 8 i art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.)).

Powyższe działania operacyjne są uregulowane również w wewnętrznych procedurach operacyjnych PGE GiEK SA, są objęte systemem ISO 14001 i podlegają cyklicznej oceniei doskonaleniu.

 

Jak często będą dokonywane pomiary emisji zanieczyszczeń ze spalarni, w tym dioksyn i furanów?

Na wstępie należy zaznaczyć, że warunkiem przekazania ITPOE do eksploatacji będzie pomyślne przeprowadzenie prób odbiorowych podczas których bezwzględnie wymagane będzie osiągnięcie tzw. „gwarantowanych parametrów technicznych” w zakresie poziomów emisji poszczególnych substancji do atmosfery.

W trakcie eksploatowania instalacji wymagania ustawowe w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji wynikają z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz dostosowania do prawa krajowego przepisów zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej. Monitoring emisji substancji zanieczyszczających do powietrza będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi.

Instalacja wyposażona zostanie w instalację monitoringu i kontroli poziomu stężeń substancji zanieczyszczających w spalinach oraz aparaturę służącą do pomiaru parametrów spalin, potrzebnych do bieżącego standaryzowania wyników pomiarów i ich porównywania z wartościami dopuszczalnymi. Parametrami tymi są: temperatura, ciśnienie i wilgotność spalin, strumień objętości, stężenie tlenu w spalinach.

Akty prawne nakładają konieczność zamontowania na wlocie spalin do komina analizatorów, których zadaniem jest bieżący pomiar stężeń zanieczyszczeń, jak również instrumentów do pomiaru innych, wymaganych parametrów spalin.

Zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody, (DZ.U. z 7.11.2014 poz. 1542)) instalacja wyposażona będzie w ciągły układ pomiaru emisji do powietrza:

–        pyłu,

–        zanieczyszczeń gazowych (SO2,NO2,CO,HCl,HF),

–        substancji organicznych w postaci gazów i par wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny.

Wraz z zanieczyszczeniami rejestrowane będą warunki w jakich odbywa się pomiar, a mianowicie:

–        zawartość O2,

–        prędkość spalin w przekroju pomiarowym lub ciśnienie dynamiczne i statyczne,

–        temperatura spalin,

–        wilgotność lub stopień zawilżenia spalin.

Dioksyny i furany mierzone są okresowo co najmniej raz na sześć miesięcy, a przez pierwszy rok eksploatacji co najmniej raz na trzy miesiące. Wszystkie okresowe pomiary emisji muszą być wykonywane przez  laboratoria akredytowane.

 

Jaki wyznaczono obszar oddziaływania spalarni z uwzględnieniem róży wiatrów?

W Raporcie oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne w tym: warunki termiczne, opady atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, wiatry (róża wiatrów), aerodynamiczną szorstkość terenu oraz aktualny stan zanieczyszczeń powietrza (tło).Z przeprowadzonej analizy i obliczeń wynika, że realizacja inwestycji w proponowanym zakresie zapewni dotrzymanie obowiązujących standardów w zakresie dopuszczalnych emisji i imisji. Oddziaływanie na ludzi, obszary, gatunki podlegające ochronie i inne komponenty środowiska, dzięki zastosowanej technologii, systemom oczyszczania spalin, sposobowi zagospodarowania terenu i zastosowanym zabezpieczeniom – będzie nieistotnie małe. W związku z powyższym nie wystąpiła konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Czy zwiększy się emisja niebezpiecznych substancji do otoczenia w odniesieniu do stanu obecnego?

Jeżeli chodzi o emisje do powietrza, to nie stosuje się w przepisach podziału na emisje substancji niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Emisje powstające w wyniku spalania odpadów komunalnych będą porównywalne do wielkości emisji z węgla kamiennego w kotle WR-25 (jednym z czterech zainstalowanych w ECR). Uruchomienie ITPOE przy uwzględnieniu pracy dotychczasowych jednostek (opalanych gazem ziemnym, tj. bloku gazowo – parowego (BGP) i bloku gazowego silnikowego (BGS)), spowoduje dalsze ograniczenie pracy kotłów węglowych, a tym samym spadek ich emisji do atmosfery.

 

Co z badaniami żywności i gleby na terenie Trzebowniska, Zaczernia i Łąki – badanie zawartości dioksyn, monitoring?

W celu oceny oddziaływania projektu na środowisko, które jest dokonywane w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a także w ramach postępowania o udzielenie decyzji pozwolenia na budowę analizuje się:

1)  bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

a)  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

b)  dobra materialne,

c)  zabytki,

d)  krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,

e)  wzajemne oddziaływanie między powyższymi elementami,

f)  dostępność do złóż kopalin;

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

3)   wymagany zakres monitoringu.

Oceny tej dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu został określony w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jeżeli wynik oceny wskazywałby na konieczność badania żywności i gleby to organ wydający decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nałożyłby taki obowiązek na inwestora.

Decyzją nie nałożono takiego obowiązku.

 

Jak będzie weryfikowany skład spalanych odpadów, kto będzie miał nad tym kontrolę, że nie będą to np. odpady niebezpieczne?

Do spalania kierowane będą przede wszystkim tzw. odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 oraz odpady pozostałe z segregacji, tzw. podsito. Wynika to z zapisów ustawy o odpadach i kwalifikacji instalacji ITPOE jako instalacji RIPOK. Za dostawę ww. odpadów odpowiedzialne są firmy zajmujące się odbiorem odpadów posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanym przez Gminę.

Zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.10.185.1243 j.t. ze zm.) posiadacz odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

Dla instalacji termicznego przekształcania odpadów będzie prowadzony monitoring ilości przywiezionych, przekształconych i wytworzonych odpadów na etapie obróbki termicznej. Kontrola dostarczanych odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 45 ust. 1a, 1b oraz 2 ustawy o odpadach (Dz.U.10.185.1243 j.t. ze zm.).

Ewidencja jakościowa i ilościowa odpadów w ujęciu ogólnym prowadzona będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.10.249.1673) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.10.249.1674).

Monitoring odpadów niebezpiecznych polegać będzie na prowadzeniu ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Zakres monitoringu będzie dodatkowo określony przez wymogi stawiane przez odbiorców odpadów, z którymi zawierane będą stosowne umowy.

Na bramie zakładu oraz podczas wyładunku odpadów będzie prowadzony ich monitoring przez specjalnie do tego przygotowane służby ITPOE. Przewidziana jest również procedura pobierania próbek odpadów celem ich weryfikacji co do zgodności z kartą odpadu. Przy wjeździe do instalacji będzie zamontowany czujnik wykrywania substancji radioaktywnych.

 

Jaką procedurę, bezpieczeństwa przewidziano odnośnie toksycznych substancji znajdujących się w  śmieciach, które w procesie spalania dają stałe jak i gazowe wysoce toksyczne związki (dotyczy baterii, lekarstw, plastiku, żywicy, rtęci)?

Założeniem jest spalanie odpadów komunalnych wstępnie sortowanych na poziomie gospodarstw domowych, zatem ilości wymienionych w pytaniu materiałów będą ograniczone do minimum. Małe ilości materiałów szkodliwych w paliwie nie będą miały wpływu na znaczny wzrost poziomu emisji ze spalin.

Ponadto:

  • W trakcie eksploatacji spalarni odpadów będzie prowadzony stały monitoring procesu oczyszczania spalin, a dokładniej analiza spalin odprowadzonych do komina. Zwiększoną zawartość jakiegokolwiek z emitowanych zanieczyszczeń wykaże system detekcji i w takiej sytuacji nastąpi zwiększenie ilości dozowanych reagentów używanych w procesie oczyszczania spalin.
  • Odpady stałe z procesu spalania – tj. żużel, przed przekazaniem do ponownego stosowania (budownictwo) będzie sezonowany i badany na zawartość substancji szkodliwych dla ludzi.

 

W związku z informacjami o planowanych próbach spalania odpadów z oczyszczalni, jaką procedurę przewidziano odnośnie toksycznych metali ciężkich oraz związków chemicznych, które nie rozkładają  się w procesie oczyszczania wody?

Odpady z oczyszczalni, czyli osady ściekowe (o ile w ogóle będą spalane) to ich udział będzie stanowił niewielki procent w całkowitej masie odpadów. W związku z powyższym udział metali ciężkich oraz związków chemicznych będzie kontrolowany tak, jak to przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 27.  Ponadto z uwagi na zastosowanie zamkniętego obiegu wody technologicznej nie przewiduje się występowania ścieków przemysłowych.

 

Jak i gdzie będą składowane odpady po procesie spalania (żużle i popioły)?

Żużle i popioły paleniskowe będą przekazywane do wykorzystania przez wyspecjalizowane firmy. Tego rodzaju odpad nie jest odpadem niebezpiecznym i będzie mógł być wykorzystany np. do sporządzania mieszanek betonowych na potrzeby budownictwa, z wyłączeniem budynków przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, zwierząt oraz do produkcji lub magazynowania żywności. Odpad ten będzie też miał zastosowanie w drogownictwie lub jako przesypka na składowiskach. W przypadku braku zbytu odpad będzie deponowany na składowisku tzw. „odpadów innych niż niebezpieczne”.

Odpady poprocesowe z sytemu oczyszczania spalin będą odbierane samochodami silosowymi (autocysterna) przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie na odbiór, transport, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów. Odpady te mogą być przyjmowane w zakładach podziemnego wykorzystania odpadów (kopalnie soli)  i wykorzystywane jako podsadzka w starych wymagających wypełnieniach wyrobiskach solnych. Alternatywnie odpady będą kierowane do zewnętrznej instalacji odzysku lub do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 

Jakie kroki zostały przewidziane odnośnie ścieków podchodzących z oczyszczania gazów?

Zastosowany w projektowanej instalacji system półsuchego oczyszczania spalin jest systemem generującym stosunkowo małe ilości ścieków przemysłowych. Z uwagi na zastosowanie zamkniętego obiegu wody procesowej nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych z procesu oczyszczania spalin.

 

Jakie są koszty filtrów, które zostaną zastosowane w planowanej spalarni?

Koszt budowy zespołu filtrów workowych z uwzględnieniem kosztów dokumentacji wykonawczej, dostawy, montażu i rozruchu to około kilkanaście milionów złotych.

 

Jak będą utylizowane filtry zastosowane w spalarni?

Zużyte filtry będą przekazywane firmom wyspecjalizowanym w ich bezpiecznym unieszkodliwianiu.

 

Czy w spalarni będą spalane plastiki?

Do instalacji będą trafiały przede wszystkim tzw. zmieszane odpady komunalne, których skład mniej więcej odpowiada tzw. odpadom mokrym wydzielanym w tych gospodarstwach domowych, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów. W składzie morfologicznym tych odpadów ok. 30% stanowią odpady spożywcze pochodzenia roślinnego, ok. 17% odpady z papieru i tektury oraz ok. 15% odpady z tworzyw sztucznych. (Dane wg badań składu morfologicznego odpadów o kodzie 200301 przeprowadzonych w roku 2012 na zlecenie MPGK w Rzeszowie Sp. z o.o.). Należy podkreślić, że odpady raz wysegregowane, np. plastikowe butelki nie mogą powtórnie zostać zmieszane z innymi odpadami i trafić do spalenia.

ecrzeszow_site