Na jak długo wystarczy zasobów wykorzystując obecny system zagospodarowania odpadów ?

Wydajność instalacji została zaprojektowana w oparciu o prognozowane ilości zbieranych odpadów komunalnych w latach 2013-2023 wpisane do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Okres użytkowania instalacji przewidziano na co najmniej 25 lat.

 

Czy w obecnym momencie Rzeszów przyjmuje odpady z centralnej części województwa Podkarpackiego ?

Do czasu wybudowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK) odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w poszczególnych gminach są przekazywane, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, do instalacji zastępczych zlokalizowanych w Regionie Centralnym. Do instalacji zastępczej zlokalizowanej w Rzeszowie w chwili obecnej trafiają odpady z Gminy Rzeszów, Boguchwała Świlcza i Trzebownisko.

 

Jaki wpływ będzie miała planowana inwestycja na cenę odbioru odpadów od mieszkańców?

Opłata za odbiór odpadów od mieszkańców kalkulowana jest na podstawie art. 6r ust.2  przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 z późn. zm.). Według informacji uzyskanych z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, koszty zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych przekładają się w około 50% na ostateczną opłatę ponoszoną przez mieszkańca. Pozostałe koszty to koszty odbioru (transportu), segregacji, zapewnienia i obsługi punktów selektywnej zbiórki oraz koszty administracyjne. Obecnie, z powodu braku w regionie regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (RIPOK), odpady te są odwożone na składowisko odpadów oddalone o ok. 50 km od Rzeszowa. Koszty zagospodarowania tych odpadów w ITPOE po jej uruchomieniu nie będą wyższe, niż obecne koszty ponoszone w związku z odprowadzaniem odpadów na składowiska. Natomiast opłaty za składowanie odpadów będą wzrastać ze względu na wprowadzone przepisami limity ograniczające ilość odpadów kierowanych na składowiska.

 

Wspomniana była możliwość zmniejszenia ceny ciepłej wody, która jest dostarczana do gospodarstw domowych. Jaka to będzie zmiana i ile może wynieść?

W procesie termicznego przetwarzania odpadów odzyskiwana będzie energia zamieniana na energię elektryczną i ciepło. Ilość wytworzonego ciepła będzie odpowiadała mniej więcej zapotrzebowaniu użytkowników sieci ciepłowniczej w ciepłą wodę użytkową. Stąd też w ostatecznym rachunku koszt przetworzenia tony odpadów nie będzie powtórnie uwzględniany w kosztach przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Ile wszystkich śmieci produkuje Rzeszów i jaka ilość będzie poddana procesowi spalania?

Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa Gmina Rzeszów w 2014 roku odebrała od właścicieli nieruchomości ok. 61 tys. Mg odpadów komunalnych.

 

Kto zajmie się segregowaniem śmieci komunalnych z podziałem na śmieci dla spalarni, śmieci na kompost, śmieci na wysypiska (z uwzględnieniem tonażu poszczególnych grupach)?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami za gospodarkę odpadami odpowiada Gmina, któraw drodze przetargu wybiera firmę/firmy wyspecjalizowane w odbieraniu, segregowaniui przetwarzaniu odpadów komunalnych. Obecnie w Mieście Rzeszowie zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z zawartą umową, zajmuje się wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm, którego liderem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. Selektywnie zbierane odpady, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, przekazywane są do firm zajmujących się odzyskiem materiałowym i recyklingiem odpadów. Odpady zmieszane,z powodu braku instalacji regionalnej do ich przetwarzania, na razie są przekazywane na wysypisko odpadów komunalnych, a także do instalacji do produkcji paliwa alternatywnego. Natomiast odpady zielone i ulegające biodegradacji poddawane są procesom kompostowania lub odzysku.

 

Czy została przeprowadzona analiza dot. spadku wartości nieruchomości w sąsiedztwie spalarni i jakiego obszaru może dotyczyć? Jeśli miało to miejsce, to prosimy o przedstawienie jej wyników. Przy spadku wartości nieruchomości kto poniesie koszty? (Inwestor PGE, Gmina, właściciel nieruchomości).

Inwestor nie ma obowiązku badania spadku wartości nieruchomości w sąsiedztwie instalacji termicznego przetwarzania. O ponoszeniu kosztów z takiego tytułu można byłoby ewentualnie mówić w sytuacji ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, a w przypadku ITPOE takiego wymogu nie stwierdzono. Inwestycja powstaje w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego oraz prawomocne decyzje administracyjne.

 

Czy PGE ma lub planuje podpisanie umowy na dostawę odpadów do spalarni?

Instalacja budowana przez PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Rzeszów jest wpisana do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego jako tzw. instalacja regionalna (RIPOK). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmieszane odpady komunalne nie mogą być wywożone poza wyznaczone w ww. planie regiony i w ramach danego regionu mają być zagospodarowane w wyznaczonej do tego celu instalacji regionalnej. Z tego względu zawieranie odrębnych umów w celu zapewnienia dostaw odpadów zmieszanych nie jest konieczne. Niemniej jednak umowy będą zawierane w celu uzgodnienia szczegółowych warunków dostaw, transportu i rozliczeń.

 

Czy na aktualnym etapie projektowania systemu gospodarki odpadami w mieście orazw województwie jest brana pod uwagę możliwość wprowadzenia przez Unię Europejską zaostrzonych przepisów dotyczących dopuszczalnych metod zagospodarowania odpadów, w tym zwiększenia poziomu recyklingu?

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa wyjaśniamy:

„Jednym z głównych celów wdrażanego od 1 lipca 2013 r. systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę Miasto Rzeszów jest zrealizowanie obowiązków wynikających z przepisów unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji w/w zadań zobowiązuje gminę art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Obowiązkiem gminy jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Szczegółowe poziomy na poszczególne lata zostały określone w:

 • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów,
 • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.Gmina Miasto Rzeszów obowiązana jest zapewnić osiągniecie wymaganych poziomów określonych w poszczególnych latach”.

 

W jaki sposób planowana inwestycja spełnia wymogi w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z 15 czerwca 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, w tym głównie art. 15?

Odpowiadając na to pytanie informujemy na wstępie, że Dyrektywa IPPC pochodzi z 15.01.2008, a nie z 15.06.2008. Nie jest ona obowiązującym prawem w krajach członkowskich – wymaga implementacji do systemu  prawa krajowego.

Zapisy dyrektywy IPPC w zakresie art. 15 i zał. V zostały implementowane do polskiego prawaw postaci m.in. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t..) – jest to polski podstawowy akt prawny w zakresie udziału społeczeństwa w środowiskowych postępowaniach administracyjnych. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jak i oba potęgowania ws. oceny odziaływania na środowisko zostały wydane, w oparciu o brzmienie tej ustawy.

Dyrektywa IPPC nie obowiązuje od 07.01.2014 r. – została zastąpiona dyrektywą o emisjach przemysłowych IED – ta z kolei została wdrożona nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1101).

 

Gdzie obecnie w Polsce pracuje ten typ spalarni i ile ich wybudowano?

Pierwszą  instalacją termicznie przetwarzającą odpady była spalarnia  zlokalizowana w Warszawie przy ul. Gwarków na Targówku. Wydajność instalacji wynosi obecnie ok. 40 tys. ton/rok. Instalacja do roku 2019 ma być rozbudowana o dwie nowe linie technologiczne. Jej przepustowość wówczas wzrośnie do 305 tys. ton/rok.

Ponadto w latach 2015-2016 oddano do użytkowania 5 instalacji w następujących lokalizacjach:

 • Kraków, ul. Giedrojcia – 220 tys. ton/rok,
 • Poznań, ul. Gdyńska – 210 tys. ton/rok,
 • Bydgoszcz, ul. Patersona – 180 tys. ton/rok,
 • Konin ul. Przemysłowa – 94 tys. ton/rok,
 • Białystok, ul. Andersa – 120 tys. ton/rok,

Trwa budowa instalacji w Szczecinie, Ostrów Grabowski – 150 tys. ton/rok, planowane uruchomienie rok 2017.

 

Jaki poziom recyklingu odpadów komunalnych osiągnął Rzeszów w 2014 roku?

W załączeniu informacja uzyskana z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa o obowiązkowych i osiągniętych przez Gminę Miasto Rzeszów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

Jaki poziom selektywnej zbiorki oraz recyklingu odpadów komunalnych zamierza osiągnąć Rzeszów w roku 2020?

W odpowiedzi na to pytanie cytujemy informację uzyskaną z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa:

„Zgodnie z wymogami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów,
 • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,

Gmina Miasto Rzeszów planuje i jest obowiązana zapewnić osiągnięcie:

 • dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  – 35%  (do dnia 16 lipca 2020 r.),
 • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła – 50% (do dnia 31 grudnia 2020 r.),
 • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 70% (do dnia 31 grudnia  2020 r.)”.