Ile będzie kotłów przy instalacji obsługującej 180 tys. ton odpadów ?

Obecnie przygotowywana jest budowa jednej linii technologicznej, o wydajności 100 tys. ton/rok. W ramach tej linii zostanie zabudowany 1 kocioł rusztowy, o przepustowości godzinowej 12,5 t/h. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o budowie drugiej linii technologicznej, będzie w niej zabudowany drugi kocioł.

 

Jaka ma być moc cieplna?

Gwarantowana moc cieplna realizowanej obecnie linii w warunkach nominalnych wyniesie 16,5 MWt przy pracy w kogeneracji. Projekt zakłada realizację dodatkowego układu odzyskującego ciepło z kondensacji pary wodnej w spalinach (4 MWt). Łącznie moc cieplna wyniesie 20,5 MWt.

 

Jaka będzie temperatura spalania odpadów ?

Temperatura spalania  będzie kontrolowana w całej objętości kotła i w zależności od strefy spalania będzie się utrzymywała w granicach od 850 do 1000 o C.

 

Jaka jest projektowana wydajność docelowa spalarni ?

Instalacja ma być budowana etapowo. W ramach obecnie realizowanego, pierwszego etapu, budowana jest jedna linia technologiczna o przepustowości 100 tys. ton/rok. Ponieważ decyzja środowiskowa przewiduje budowę instalacji o łącznej przepustowości 180 tys. ton/rok, druga linia technologiczna będzie mogła mieć wydajność nie większą niż 80 tys. ton. Decyzja o docelowej wydajności całkowitej instalacji i terminie budowy drugiej linii, będzie uzależniona od ilości odpadów, które mogą zostać termicznie przetworzone w celu odzysku energii.

 

Na jakiej podstawie przyjęto taką  wydajność ?

Wydajność instalacji była wyliczona w oparciu o informacje uzyskane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na temat ilości odpadów wytwarzanych oraz zebranych w regionie w latach poprzednich oraz w oparciu o prognozy ilości odpadów zbieranych, wynikające z obecnie obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Dane te były podstawą do opracowania studium wykonalności przedsięwzięcia.

 

Jak będzie chłodzona woda, która wcześniej schłodzi żużel z paleniska (woda technologiczna)?

Woda technologiczna do chłodzenia żużla będzie wykorzystywana w układzie zamkniętym i będzie uzupełniana z rurociągu wody p.poż. oraz wody deszczowej, co spowoduje jej wychłodzenie.

 

Skąd będzie pochodzić woda technologiczna? Jeśli z rzeki Wisłok, to czy nie jest jej za mało w stosunku do planowanej mocy spalarni?

Woda technologiczna będzie pochodzić z rzeki Wisłok i będzie z niej czerpana na podstawie posiadanego przez elektrociepłownię pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki Wisłok do celów przemysłowych. Zapotrzebowanie na wodę do celów przemysłowych instalacji jest nieznaczne w stosunku do poziomu poboru wody dopuszczalnego przez wydane pozwolenie wodnoprawne, stąd nie przewiduje się konieczności zmiany ww. pozwolenia ani nie ma zagrożenia, że wody tej zabraknie. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że woda technologiczna pracuje w obiegu zamkniętym i pobór z Wisłoka jest dokonywany jedynie na potrzeby uzupełnienia ubytków.

 

Jakie inne metody (oprócz rusztowej) zagospodarowania odpadów brano pod uwagę?

Wybór technologii poprzedzony był szczegółową analizą obecnie dostępnych technologii, m.in. takich jak: spalanie w złożu fluidalnym, piecu obrotowym, instalacjach plazmowych, z użyciem procesu pirolizy i zgazowania. W analizie porównawczej brano pod uwagę m.in. takie aspekty jak: możliwość  wykazania się referencjami, doświadczenia w sterowaniu procesem, koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne. Wyniki analiz potwierdziły dotychczasowe światowe doświadczenia w tym zakresie i wskazały na wybór technologii rusztowej – najpowszechniej stosowanej w Europie do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 95% z blisko 500 instalacji w Europie to instalacje rusztowe. Wiele europejskich miast szczególnie dbających o ochronę środowiska np. Sztokholm, Londyn, Paryż Wiedeń, posiada tego typu instalacje ulokowane w obrębie granic miasta, a nawet w centrach.

ecrzeszow_site