PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów dla celów technologicznych pobiera wodę powierzchniową z własnego ujęcia na rzece Wisłok, z wykorzystaniem progu piętrzącego. Ponadto, w celu zabezpieczenia niezbędnej ilości wody na potrzeby produkcyjne w okresie niżówek zakład posiada zbiornik retencyjny o  powierzchni całkowitej 3,74 ha, średniej szerokości 150 m, długości 240 m i pojemności ok. 73.600 m3.

Do celów socjalno-bytowych woda pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej MPWiK.

Ilość pobranych wód w 2017 roku:

Źródło poboru wody Rzeczywisty pobór wody [tys. m3] Ilość pobranej wody w odniesieniu do pozwolenia [%]
Woda powierzchniowa 323 12
Sieć wodociągowa 7,6 -

W zakresie gospodarki ściekowej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów nie odprowadza ścieków do środowiska.

Ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni na podstawie stosownej umowy, natomiast ścieki opadowe do miejskiego kolektora deszczowego. Ścieki przemysłowe wykorzystywane są w zamkniętym układzie hydrotransportu.

ecrzeszow_site