Głównym przedmiotem działalności PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów  jest produkcja energii elektrycznej w wysoko sprawnej kogeneracji i ciepła na potrzeby Miasta Rzeszowa. Odbiorcą wytwarzanego ciepła jest w 99% Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie, które poprzez swoje sieci miejskie dostarcza je do odbiorców końcowych w Rzeszowie. Pozostała część wyprodukowanego ciepła dostarczana jest  za pośrednictwem własnych sieci ciepłowniczych do Zakładu Karnego w Rzeszowie i do obiektów PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów. Roczna produkcja ciepła wynosi ok. 1900 TJ. Udział ciepła wyprodukowanego w Oddziale Elektrociepłownia Rzeszów w pokryciu zapotrzebowania odbiorców przyłączonych do sieci miejskiej MPEC Rzeszów Sp. z o.o. wynosi około 77%, zaś w zaopatrzeniu w ciepło całego miasta około 54%. Możliwości wytwórcze PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów w zakresie produkcji energii elektrycznej wynoszą około 1 000 000 MWh/rok. Wytwarzana w Oddziale energia elektryczna jest wyprowadzana poprzez sieci PGE Dystrybucja S.A.  Oddział Rzeszów do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Energia elektryczna produkowana w Elektrociepłowni Rzeszów jest w całości sprzedawana do PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w ramach wieloletniej Umowy ramowej sprzedaży energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej odbywa się w procesie skojarzonym z wytwarzaniem ciepła w dwóch instalacjach: bloku gazowo-parowym i bloku gazowym silnikowym, opalanych gazem ziemnym wysokometanowym.